כללי ניטור שפכים

ניטור שפכים מהווה נושא בעל משמעות קריטית הן לאיכות החיים והן לאיכות הסביבה שבה אנו חיים. הנושא מטופל על ידי גופים רבים – יצרני שפכים, תאגידי מים, מכוני טיהור וכן מספר משרדי ממשלה – הגנת הסביבה, משרד הבריאות וכן רשות המים.

כללי ניטור שפכים שנוסחו בשיתוף משרדי הממשלה האחראיים לנושא הם מסמך מחייב את כל הגופים והחברות העוסקים בנושא השפכים.

לניסוח כללי ניטור שפכים יש מספר מטרות:

 • הגברת האחידות והשקיפות
 • איחוד מגוון הכללים השונים למסמך אחיד ומחייב
 • ביטול כפילויות ופעילויות לא מתואמות והקטנת דרישות ניטור קיימות
 • לייצר מילון מונחים וכללים אחיד עבור כל העוסקים בנושא

בנוסף, מאחדים כללי ניטור השפכים מגוון רחב של חוקים – חוק המים, חוק רישוי עסקים, חוק הגנה על בריאות הציבור, חוק מניעת זיהום הים (ממקורות יבשתיים והטלת פסולת) ותקנות – תקנות מים, רישוי עסקים, תקנות קולחין, תקנות זיהום מים, כללי שפכי מפעלים, פקודת בריאות העם, פקודת הרוקחים וצו פיקוח על מצרכים ושירותים.

מה נמצא בכללי ניטור שפכים?

כללי הניטור כוללים את הנושאים הבאים:

 • מילון מונחים אחיד הקשור לשופכין. המילון מגדיר את המושגים באופן מחייב ותקני (לדוגמה, הגדרות למושגים כגון כללי נטילת דגימה, מכל דיגום, מעבדה מוסמכת וכיו"ב)
 • תרשים זרימה המתאר את שלבי הניטור
 • הגדרה של תכנית הניטור הבסיסי – כולל הביסוס החוקי ושיטת עבודה – הכנת תכנית ניטור, הכנת תכנית לשפכי תעשיה, לפי תקנות הקולחין.
 • קביעת דגשים לבדיקת תכנית ניטור – פרמטרים לניטור, תדירות דיגום ונקודות הדיגום הרלוונטיות, שינויים במרכבי התכנית, דרישות לדיווח לפני ביצוע והנחיות לגבי מועדי דיגום.
 • קביעת תכולת המידע שיש לכלול בתוכנית ניטור בסיסי – מידע מזהה, יעד הזרמה, פרטי המפעל, נקודות דיגום וכיו"ב
 

כללי ניטור שפכים מדגישים את נושא נקודות הדיגום – רכיב קריטי בכל תכנית ניטור וביצוע ניטור השפכים בפועל.

יש חשיבות למיקום נקודות הדיגום, התאמה לדרישות החוק, הממונה על איכות הסביבה וכן לסימון ותיוג נקודות אלה – בהתאם לדרישות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

בנוסף, מגדירים כללי ניטור שפכים את אופן הדיגום, הפרמטרים הנמדדים ואת שיטת האנליזה הרלוונטית.

כללי ניטור שפכים מגדירים את תדירות הדיגום ואת המועדים שבהם הוא צריך להתבצע. התדירות מוגדרת כפונקציה של פעילות המפעל הרלוונטי כך שתהיה התאמה בין הדיגום לבין משטר הפעילות השוטף של הגוף המנוטר.

 

כללי ניטור שפכים – תכנית ניטור משלימה

בנוסף לתוכנית ניטור בסיסית, מגדירים כללי ניטור שפכים את תכנית הניטור המשלימה. תוכנית זאת נדרשת עבור מפעלים בהם מתרחשת פעילות של הזרמת שפכים בהזרמה ישירה למקורות מים, או שיש להם השפעה משמעותית על בריאות הציבור ונדרש ניטור משלים.

תוכנית ניטור משלימה כוללת התייחסות ל:

 • ניטור פרמטרים נוספים שאינם מוסדרים בכללי שפכי מפעלים – למשל, תרופות, חומרי הדברה או חומרי ייצור בתחום קוסמטיקה שכוללים מזהמים אורגניים שמשבשים פעילות הורמונלית
 • מועדי ניטור נוספים – מעבר לתכנית הבסיסית
 • דיגום של מקורות פליטה נוספים – מעבר לכללי שפכי מפעלים

הגדרת תהליך הדיגום בכללי ניטור שפכים

כללי הניטור מגדירים באופן ברור את שיטת העבודה – כיצד מתבצע ניטור שפכים בפועל. כך, כוללים כללי ניטור שפכים:

 • הכנות לקראת דיגום
 • הכנת יציאה לדיגום
 • שיטת נטילת דגימות ממי שופכין
 • ציוד הדיגום הרלוונטי – כולל רשימת ציוד מומלץ
 • הנחיות לכיול ציוד ניטור
 • הגדרת סוגי הדיגום – דיגום חטף, דיגום מברז דיגום, דיגום מפל, דיגום מתעלות או שוחות ביוב
 • הגדרת כללים ושיטת עבודה לדיגום מורכב (באמצעות ציוד אוטומטי)
 • אריזה, כללי הובלה ושינוי של דגימות
 • תיעוד תהליך הדגימה

 

 

 

תכנית ניטור שפכים

תכנית ניטור שפכים

במסגרת כללי ניטור השפכים שנוסחו על ידי רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, הוגדרה תכנית מפורטת לניטור שפכים.

כללי הניטור מספקים מסגרת אחידה וכוללנית לתכנית ניטור שפכים וכן הגדרה מדויקת לתכולת תכנית הניטור.

מה כוללת תכנית ניטור שפכים?

תכנית ניטור שפכים כוללת את כל ההכנות הנדרשות ואת שיטת הביצוע ללקיחת דגימות וניטור שפכים מסוגים שונים. התכנית מגדירה שני סוגי ניטור ומתייחסת לכללי התכנון והביצוע שלהם:

ניטור בסיסי – תכנית הניטור אותה מכין יצרן שפכים. תכנית זאת כפופה לתקנות הקולחין לפי תקנה 10 לתקנות הקולחין וכן לפי סעיף 4 לכללי שפכי מפעלים.

תכנית ניטור זו כוללת:

 • פרמטרים לדיגום
 • מספר הדיגומים בשנה
 • אופן הדיגום ומיקום נקודת הדיגום

התכנית כפופה ומאושרת על ידי ממונה סביבה במשרד להגנת הסביבה.

לפי התכנית, תוצאות הדיגומים, מדווחים על ידי המבצע לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה. תכנית ניטור שפכים כוללת גם את הניטור המשלים שנקבע בתנאים לרישיונות והיתרים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. הניטור המשלים מבוצע ככלל, על ידי מפעלים, כחלק מהפיקוח והבקרה שהם נדרשים לבצע ולדווח לפי דרישות החוק. הנחיות אלה מכוונות לכך שהניטור המשלים יכלול רק דיגומים נוספים על אלה שבניטור הבסיסי, הנדרשים לשם השלמת הבקרה והפיקוח.

 

תכנית ניטור שפכים – תרשים זרימה מוגדר מראש ומאושר על ידי גורמי הפיקוח

יתרונה הגדול של תכנית ניטור השפכים היא הגדרה מוסכמת ואחידה של תהליך ביצוע הניטור. הגדרה מוסכמת ומחייבת של התהליך, מאפשרת פיקוח יעיל יותר וכן אפשרות להתחקות אחר תקלה או אי ביצוע שלב כזה או אחר בתהליך הניטור. כך למעשה מאפשרת תכנית ניטור שפכים ביצוע מעקב רציף אחר איכות תהליך הניטור בפועל.

להלן דוגמה לתרשים זרימה כפי שמתואר בכללי ניטור השפכים.

 

תרשים ניטור שפכים

 

תכנית ניטור שפכים – תהליך יעיל ומקצועי לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור

הכנת תכנית ניטור שפכים מאפשרת:

 • לקבל תוצאות המשקפות באופן מייצג ככל הניתן את איכות זרם השפכים שנדגם, ביחס לערכים החלים לפי דין
 • ליצור שיטתיות ועקביות בניטור
 • להבטיח התאמה בין הניטור המבוצע לאופי פעילותו של הגורם המנוטר
 • להוות בסיס לניתוח התוצאות
 • לייצר תיעוד שכנגדו ניתן לבצע בקרה מתמשכת.

תכנית ניטור שפכים – רתימת מערכות מידע לעמידה בתכנית הניטור ותקנות רשות המים

מערכת ניטור שפכים היא ביסודו של דבר ממשק אחיד המאפשר לרכז ולסנכרן את כל הפעילויות ואת כל המידע הקשורות לפעילויות הניטור – בהתאם לתכנית ניטור שפכים שאושרה מראש.

כך, מאפשרת מערכת ניהול פרויקטים לנהל פרויקט של ניטור שפכים:

 • ריכוז מידע תחזוקתי אודות מערכת השפכים וכן מערכת הניטור – באמצעות איסוף נתונים ממערכות בקרה, דיווח ו-SCADA
 • ריכוז ותיעוד כל הדיווחים והמסמכים הרלוונטיים – בדיקות וביקורות בשטח, אירועי תחזוקה ותקלות, דוחות מעבדה, דגימות ועוד.
 • מתן אפשרות לדיווחים תקופתיים מרוכזים לגבי ביצוע פעילות שוטפת, פעולות אחזקה וכן כל הנתונים הרלוונטיים לפעילות ניטור השפכים.
 • אפשרות לניהול מספר אתרים בו-זמנית וריכוזם בממשק יחיד
 • מערכת שליטה ובקרה הפועלת ברציפות ומאפשרת הצגת נתונים מעודכנים בכל עת, מכל מקום, על גבי טלפון, מחשב או טאבלט

 

מערכת המידע המשולבת של MAXPRO המותאמת לתכנית ניטור שפכים ולשיטות העבודה ודרישות הגופים הפועלים בתחום המים כגון תאגידי מים ציבוריים וחברות תעשייתיות, מציעה מערכת מידע המאפשרת ניהול ותחזוקה של מערכת ניטור שפכים ומעקב אחר ביצוע תכנית ניטור שפכים. שילוב יכולות בקרה, רישום ודיווח כלל הפעילויות, בשילוב יכולת ניהול היבטים תחזוקתיים ותקציביים הופכים את מערכת הניהול של MAXWEB לכלי עבודה למקצוענים בתחום. הזמינו הדגמה עוד היום כדי לראות כיצד המערכת שלנו יכולה לסייע לכם לטפל ביעילות במשימות ניטור השפכים שלכם.

ניטור שפכים דוגמאות
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

שאלות?
מלאו פרטים ליצירת קשר